Evangelisatie als leefstijl

Mattheüs 5:16

Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.

Evangelisatie begint bij jezelf, bij jou manier van geloven en de manier waarop jij handen en voeten geeft aan je geloof in de praktijk van het dagelijks leven. Met andere woorden: ben je een vrome Hendrik, of ben je een Hendrik die vroomheid zichtbaar maakt in woord en daad? Iedere christen kan weten dat we door het doen van goede werken de hemel niet kunnen verdienen.

Efeze 2 vers 8 en 9 (HSV)
Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.

Het geloof in Jezus Christus is de enige voorwaarde om behouden (gered) te worden! Maar tegelijkertijd is daar ook het verlangen van God dat we zullen wandelen in de werken die Hij heeft voorbereid.

Efeze 2 vers 10 (HSV)
Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Door het geloof in Jezus worden we nieuw geboren (wedergeboren)  mensen verzegeld met de Heilige Geest (Efeze 1 vers 13). Dan zijn we mensen waarvan verwacht mag worden dat ze getrouwe vertegenwoordigers van Jezus zullen zijn. Die leven in navolging van Jezus, in woord en daad betrouwbaar, in de kracht van de Heilige geest.