Beleidsplan

Hoofdlijnen actueel beleidsplan 2020 – 2030

Conform de statuten heeft de Stichting Operation Rescue tot doel om wereldwijd en met name in Nederland, België, Suriname en in Roemenië met woord en daad het evangelie uit te dragen.

Zij wil door middel van:
– Een eerstelijns hulpverlening voedsel en kleding ter beschikking stellen.
– Daarnaast wil zij een voortrekkersrol vervullen in het bevorderen van eenheid en samenwerking
tussen kerken, geloofsgemeenschappen en individuele gelovigen zonder uitsluiting van ras,
nationaliteit, religie of geloofsovertuiging, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn.

– Uiteindelijke doel: alle mensen op deze wereld hebben het evangelie gehoord en ze hebben voldoende voedsel, kleding en onderdak.
– De Stichting tracht dit doel de komende vijf jaar onder meer te verwezenlijken door:

het organiseren en uitvoeren van activiteiten die passen binnen de doelstelling, zoals opleiding
en training in discipelschap, het organiseren en uitvoeren van seminars en workshops,
en het opzetten en helpen uitvoeren van hulpprogramma’s.
– samen te werken met instellingen, personen en groepen in binnen- en buitenland, die geheel of
gedeeltelijk werkzaam zijn op het terrein van de Stichting.
– het onderhouden van contacten met en het stimuleren en realiseren van communicatie tussen

instanties, kerken, gemeenten en andere religieuze groeperingen en personen die zich op een
soortgelijk terrein bewegen.
– alle andere middelen die geoorloofd zijn en die een bijdrage kunnen leveren aan het geformuleerde
doel.
In de toekomst zal aan bovengestelde doelstellingen onder meer vorm worden gegeven door het organiseren van openluchtsamenkomsten in binnen- en buitenland. Er vinden wekelijkse met name in Nederland straat- evangelisatieactiviteiten plaats. Verder zullen lessen worden verzorgd aan nationale en internationale Bijbelscholen in Nederland en daarbuiten. Ook zullen op aanvraag trainingen, workshops en seminars worden verzorgd en lezingen worden gegeven over het thema: Maken christenen het verschil; en alles dat daarmee samenhangt.
Het uiteindelijke doel is om mensen in contact te brengen met het christelijk geloof en daar waar nodig praktische hulp te verlenen en mensen te helpen.

De termijn
De Stichting stelt zich ten doel om de komende vijf jaar bovenstaande visie in praktijk te brengen het uitbreiden van de voedsel- en hulpprojecten. Op dit moment zijn er drie hulpprojecten (in Haranglab, Bistrita en in Botosanie; samen omvatten zij 180 gezinnen), dat willen we uitbreiden naar vijf projecten.
Missie, visie en strategie
Operation Rescue is een organisatie die is ontstaan uit liefde voor Jezus en compassie met allerarmsten en mensen die niet geloven. Het raakt ons hart, als we zien op de grote nood en de geestelijke armoede waarin veel mensen anno 2020 moeten leven. Er zijn veel organisaties die wereldwijd in de hulpverlening werken en wij willen het verschil maken door de lijnen kort te houden. Daarnaast willen we onze betrouwbaarheid aantonen door langere tijd in een stad of dorp te werken, waardoor mensen stap voor stap een stuk eigenwaarde en iets van het christelijk geloof leren ontdekken.

Onze visie is: streven naar een wereld zonder honger en met geestelijk stabiele mensen (christenen)!
Daarom is ons uiteindelijke doel om door middel van gesprekken mensen te helpen visie te ontwikkelen en uit te voeren, hen te ondersteunen bij het opzetten van volkstuinen en daarvoor zaad e.d. wat daarvoor nodig is, ter beschikking te stellen. Dit laatste geldt met name voor Roemenië.
Omdat we weten dat het een moeilijke proces is om mensen tot verandering van denken te brengen, kunnen we hier helaas geen vaste data aan hangen.
Een en ander is ook afhankelijk van de donaties die daarvoor binnenkomen.
Als de financiën het toelaten willen we in Haranglab graag een paar units plaatsen, met ruimte voor een arts, een gaarkeuken, een douche en toilet en een huiskamer.

De kosten die de Stichting maakt om te kunnen functioneren en fondsen te werven (de zogenaamde overheadkosten) worden uit de algemene middelen betaald en worden nooit in mindering gebracht op de geoormerkte giften.