Wie zijn wij

Operation Rescue is een Interkerkelijke organisatie die zich heeft toegewijd aan het bekendmaken van het evangelie van Jezus en het verlenen van pastorale en praktische hulp: het voorzien in de eerste levensbehoeften. De doelstelling van de organisatie is om alle mensen te bereiken met het reddende evangelie van het Koninkrijk van Jezus Christus dat komen gaat. Daarom gaan we de straten en de pleinen op en bezoeken we de huizen, om de mensen te ontmoeten daar waar ze zijn en ze te informeren over de boodschap van de Bijbel en hulp te bieden daar waar het nodig is. Zij wil dit realiseren door zoveel mogelijk samenwerking te zoeken met andere kerken, gemeenten en groeperingen om zo een breder draagvlak te creëren.

Bijbelse richtlijn: Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven, Er is geen andere weg om bij God te komen dan alleen via Jezus (naar Johannes 14:6). Verkondig deze Waarheid aan alle volken! (naar Marcus 16:15 en 16).

We willen het voorbeeld van Jezus en vele anderen die ons zijn voorgegaan volgen en met woord en daad mensen helpen. Het evangelie is nog steeds een kracht Gods en een oproep om voor de naaste te zorgen en dat merk je op straat, want mensen blijven staan en luisteren naar de boodschap van liefde en acceptatie. We willen heel bewust in gesprek gaan met alle denominaties en andere religieuze groeperingen, en zo een bijdrage leveren aan een samenleving die zich bewust is van het feit dat God de Schepper is van hemel en aarde.

Er zijn maar twee wegen in dit leven: 1 – de weg met God en 2- de weg zonder God! (Johannes 3 vers 16 t/m 18)
Wie niet voor God kiest, kiest automatisch tegen Hem. Dat is de keuze vrijheid die de mens heeft!

God verplicht niemand om te geloven: Hij nodigt de mens uit. Mattheus 11 vers 28 en verder

Medewerkers

Alle fulltime- en parttime medewerkers en hen die incidenteel hun medewerking aan de activiteiten van Operation Rescue, hierna te noemen OR, verlenen in binnen- en buitenland worden geacht de doelstellingen en de visie van OR te onderschrijven en in hun bediening toe te passen en er uitvoering aan te geven.

Mensen en organisaties die nauw met OR samenwerken om de visie en doelstellingen waar te maken zijn:
Johan en Corrie Bom, zij werken in Noord-Nederland,
Jan en Anneke van den Bergh, zij werken in Zuidwest-Nederland, België en voor een deel in Roemenië.

In Roemenië werken we in:

Botosanie – Roemenië werken we samen met Christie en Alien Dum Braveanu van “Casa Ioana”
1 sponsorproject en 35 gezinnen in het Voedselproject Bistrita werken we samen met John en Rita Fracker van Foundation “Our Live Mission”.
65 gezinnen in het Voedselproject en 1 sponsorkind. In Lunca Muresului werken we samen het Kindertehuis “TULAPIA” en Katinka Barta Barkos
1 sponsorproject en een Voedselproject voor 35 gezinnen.

In Nederland organiseren we projecten zoals:

Backpacken
Lecturen
Deur-aan-deurwerk
En we laten ons regelmatig uitnodigen om mee te werken met Straatevangelisatie.

In België organiseren we jaarlijks in samenwerking met een aantal Gentse Gemeenten een actie op de ‘Gentse Feesten”.
Over al deze activiteiten vindt u meer informatie op onze site; samen zijn we Operation Rescue.

In de praktijk

De verkondiging van het evangelie: de dood en de opstanding van de Here Jezus Christus, zieken genezen, handen opleggen en demonen uitdrijven. Indien nodig mensen voorzien van eerstelijnshulp: eten, drinken, kleding en eventueel onderdak. Voor psychisch pastorale hulp en hulp bij verslavingsproblematiek mensen doorverwijzen en eventueel begeleiden naar de daarvoor gespecialiseerde instanties. Voor geestelijke hulp en onderwijs in Gods Woord mensen doorverwijzen en begeleiden naar plaatselijke kerken of christelijke geloofsgemeenschappen of naar een Alphacursus. OR verleent in principe alleen eerste hulp-pastoraat en zal altijd de mensen, indien nodig, doorverwijzen en/of begeleiden naar structurele hulp in de plaats waar we mensen ontmoeten, of in hun eigen woon- of verblijfplaats.