Lectuurevangelisatie

De Bijbel leert mij dat alle mensen het recht hebben op z’n minst eenmaal het evangelie te horen. Sterker nog, de Here Jezus geeft ons opdracht om het aan ‘alle’ mensen te vertellen.

Mattheüs 28 vers 18 -20
Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.
In de tijd voorafgaand aan Zijn wederkomst heeft ieder christen de opdracht om in zijn of haar leef- en werkomgeving het evangelie te verkondigen en waar mogelijk discipelen van Jezus te maken.
Ieder mens heeft de mogelijkheid om te kunnen communiceren. Soms met handen en voeten, soms door middel van goede werken, en bijna iedereen heeft ook de mogelijkheid om te praten.
Het is belangrijk voor mensen dat ze trouw zijn en voor christenen is het belangrijk trouw zijn in het dienen van Jezus en de medemens.
Voor een christen geldt dat hij of zij op de kracht en de bijstand van de Heilige Geest mag rekenen. Hopelijk zijn we zelf trouw of kennen we iemand in onze omgeving die trouw is en die ons tot voorbeeld kan zijn.

Het plan
Daarom hebben wij een plan bedacht, een plan dat ons kan helpen heel veel mensen met het evangelie te bereiken, en met name die mensen die altijd tussen wal en schip vallen. Met dit plan ontmoeten we mensen die buiten de maatschappij vallen en we ontmoeten de rand- en buitenkerkelijken.
Inmiddels is dit plan al vele jaren in werking (ik denk al zo’n 17 jaar) en het werkt perfect.

Het resultaat
Nee, we zien geen grote groepen bekeerlingen, maar door de jaren heen hebben we mensen kunnen helpen met eten en drinken, vrij komen van occultisme, de weg naar de kerk terug te vinden en we hebben opgeroepen tot bekering te komen. De wereld (en ook christenen) stelt ons de vraag: is deze manier nog wel van deze tijd, werkt het wel effectief, wat levert het op? Wat het oplevert weet ik niet, dat zullen we misschien aan het einde der tijden zien. Maar het zichtbare resultaat is dat we trouw zijn aan de opdracht en anderen de gelegenheid geven daaraan deel te hebben.

Het Plan
Herhaling is de kracht van de reclame is ons uitgangspunt, als je iets maar vaak genoeg herhaalt blijft het hangen bij de mensen. Daarom hebben we jaren geleden besloten om bij een aantal huizen een jaar lang elke maand een evangelisatieblad in de brievenbus te doen.
Aan het eind van het jaar bellen we bij de mensen aan om te vragen: ‘Wat vindt u van het krantje? Hebt u het weleens door gekeken? Wilt u het misschien nog een jaar gratis ontvangen? Op deze manier ontstaan toch heel vaak interessante gesprekken en hebben we veel vragen kunnen beantwoorden. Regelmatig mogen we ook met mensen en voor mensen bidden.
Nee we kunnen, door gebrek aan medewerkers, niet bij alle huizen aanbellen en met alle mensen in gesprek gaan. Natuurlijk zijn niet alle mensen positief, sommigen zijn zelf agressief, maar dat komt misschien wel omdat ze door de boodschap worden aangesproken en dat willen ze niet.

Het plan werkt nog steeds
Inmiddels hebben we in een flink deel Friesland op die manier gefolderd, en zijn we ook begonnen in de Noord Oostpolder. Zolang de Here blijft voorzien in kracht, visie en inspiratie, gezondheid en medewerkers, willen we graag doorgaan en mensen van Jezus vertellen. Mensen hebben Jezus nodig, ook al snappen ze niet waarom, daarom zijn wij geroepen om ze te helpen.
We verspreiden nu (2023) elke maand een folder in Espel in de Noordoostpolder.

Komt u ook meehelpen?

Evangeliseren is:
Getuigen in de kracht van de Heilige Geest en de resultaten aan God overlaten.