De plaats van gebed

We weten allemaal dat gebed heel belangrijks is. We zeggen weleens dat gebed de motor is van een christelijk leven. Toch heb ik de indruk, kijkend ook naar mijn eigen leven, dat we ons daar niet altijd van bewust zijn en niet de tijd nemen om te bidden. In moeilijke tijden, als het tegenzit in het leven, als er een grote crisis is zoals de Covid19, dan beleggen we bidstonden en roepen om uitredding. Zelfs mensen die zeggen niet te geloven roepen op tot gebed.
En een ieder bidt tot zijn eigen (af)god om uitredding. Zoals de priesters van Baäl deden op de Karmel en de zeelieden in het verhaal van Jona, maar van afgoden geen antwoord. Bidt daarom tot de enige levende God en roep Hem aan!

Let Op Jezus
Lettend op het leven van Jezus en hoe Hij omging met gebed; voorafgaande aan moeilijke beslissingen die Hij moest nemen, zien we dat Hij zich regelmatig afzonderde om in de stilte met Zijn Vader te spreken. Hij had een dagelijkse relatie met de Vader. De Bijbel leert mij dat Hij deed wat de Vader deed en sprak wat de Vader sprak: Johannes 5:19.
Daarom is het belangrijk dat ook wij doen wat Jezus deed, en elk moment van de dag de lijn naar boven open hebben staan. Dan zijn we gereed om het evangelie van het Koninkrijk in de wereld te verkondigen, want ook wij kunnen dat niet alleen. We hebben daar de leiding en inzichten van Gods Geest (de Heilige Geest) bij nodig, om te weten wat we moeten doen. Daarom is het belangrijk dat we onze plannen en voornemens aan God voorleggen. We hebben het nodig dat als we op straat staan of in welke omstandigheden we ons ook bevinden, te weten dat God ons beschermt en voor ons zorgt en woorden zal geven die gesproken moeten worden. Betrek Hem bij de plannen die je gemaakt hebt en vraag of ze zijn zegen mogen hebben.

Filippenzen 4:6
Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.
Vaak sturen we een kort gebed, of een schietgebedje, naar boven om te zeggen wat we gaan doen en of God dat wil zegenen. Maar de Bijbel leert ons dat we sterk moeten aanhouden in het gebed en alert moeten zijn. Alert op het verstaan van Gods stem, maar ook alert op aanvallen van Gods tegenstander. En dat we vooral niet moeten vergeten te danken voor Zijn leiding en inzichten.

Kolossenzen 4:2
Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging.

Spreuken 3 : 5-6
Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet.
Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken.

Dank de Here voor al Zijn zegeningen en gebedsverhoringen!
Er is nog heel veel te zeggen over gebed, bidden en danken, maar ik hoop dat ik een voorbeeld heb kunnen geven van de kracht van het gebed in alles wat we doen. En geloof de Bijbel als er geschreven staat: het gebed van een rechtvaardige vermag veel! (Jacobus 5 : 16)

Het mooiste en krachtigste gebed heeft Jezus zelf ons geleerd:

Onze Vader die in de hemelen zijt, ……………………………